RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Tożsamość administratora Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce
Ul. Sosnowa 3c, 59-706 Gromadka tel. 75-738-23-22, 75-611-60-53, reprezentowany przez Kierownika Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce.
Dane kontaktowe administratora Z administratorem można kontaktować się poprzez adres email: e.kidon@gromadka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Katarzyna Graczyk, kontakt: iodo@amt24.biz

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1) świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy zgodnie z ustawą z dnia o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków;
2) windykacji i dochodzenia roszczeń
3) rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości;
4) rozpatrywania reklamacji dotyczących rozliczeń, odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z dostarczaniem wody lub odprowadzaniem ścieków.

Cele przetwarzania i podstawa prawna Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia;
2) przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia;
3) przetwarzanie potrzebne do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia;
4) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia
Odbiorcy danych W związku z przetwarzaniem danych w celach o których wyżej mowa, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) instytucje (w tym organy administracji państwowej lub samorządowej upoważnione z mocy prawa,
b) dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, dostawcy usług archiwizacji dokumentacji. Możemy przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Prawa podmiotów danych Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do ich sprostowania (poprawiania) swoich danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
d) ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) prawo cofnięcia wyrażonej zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych Pani/Pana dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu