E-FAKTURA

Akceptację udostępniania faktur w formie elektronicznej należy zgłosić pocztą e-mail na adres: h.demska@gromadka.pl

Należy podać informacje:
– Imię i nazwisko (lub nazwa firmy),
– Adres (miejscowość,  ulica nr domu/nr lokalu),
– Adres e-mail.

Udostępnienie Odbiorcy do pobrania faktury w formie elektronicznej jest równoznaczne z dostarczeniem przez dostawcę usług faktury w inny sposób, w rozumieniu par. 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472). Faktura w formie elektronicznej zawiera takie same dane, jak faktura w formie papierowej.

Faktury elektroniczne udostępniane są w formacie pliku elektronicznego PDF (Portable Document Format firmy Adobe Systems).