PODSTAWOWE DANE

Nazwa: Zakład Wodociągów, Kanalizacji
i Oczyszczania w Gromadce
Siedziba: ul. Sosnowa 3c
59-706 Gromadka
NIP: 612-18-17-186
Regon: 020893560
Dane do faktury Nabywca:
Gmina Gromadka
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
NIP 612-16-36-272Odbiorca:
Zakład Wodociągów, Kanalizacji
i Oczyszczania w Gromadce
ul. Sosnowa 3c
59-706 Gromadka
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Chojnowie
11 8644 0000 0263 9420 2000 0010
Godziny otwarcia: pon. – pt. 7.00 – 15.00
Kierownik: Edyta Mioduszewska-Kidoń
Liczba zatrudnionych pracowników: 13 osób

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce od 01.01.2009 r. funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Gromadka – samorządowy zakład budżetowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gromadka nr XXXI/166/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZWKiO w Gromadce prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu. W szczególności przedmiotem działania Zakładu jest:

 • ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody pitnej na potrzeby mieszkańców Gminy Gromadka,
 • odprowadzanie ścieków i ich oczyszczalnie,
 • prowadzenie pogotowia wodno – kanalizacyjnego, w tym usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,
 • dokonywanie rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki,
 • zarządzanie oczyszczalnią ścieków.

Ponadto ZWKiO wykonuje zlecone przez Urząd Gminy w Gromadce prace utrzymania i konserwacji dróg gminnych oraz odśnieża drogi gminne.

Obowiązkiem Zakładu jest świadczenie usług w sposób ciągły tzn. utrzymania prawidłowego funkcjonowania sieci wod. –kan., prawidłowej pracy przepompowni, drożności –przepustowości sieci kanalizacyjnej oraz wydajności i sprawności oczyszczalni ścieków.

ZWKiO w Gromadce jest zakładem budżetowy, co w zakresie jego funkcjonowania, zarządzania oraz gospodarowania środkami finansowymi oznacza, że:

 • realizuje powierzone mu przez gminę zadania z zakresu gospodarki kanalizacyjnej i wodociągowej,
 • pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, którymi są opłaty za sprzedaż wody, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi świadczone przez Zakład,
 • gospodarka finansowa zakładu odbywa się w oparciu o roczne plany finansowe zakładu,
 • jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 • nie jest właścicielem nieruchomości, w szczególności sieci kanalizacyjnych czy wodociągowych, a jedynie podmiotem zarządzającym nimi,
 • w zakresie poszczególnych kompetencji określonych w ustawach nadzór nad nią sprawują odpowiednie organy jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy Gromadka,
 • jest podmiotem podlegającym w całym zakresie swojej działalności reżimom przewidzianym w ustawie o finansach publicznych oraz Prawo zamówień publicznych.